Hands of game 2022-08-12 #5639 Pembroke Bridge Club Duplicate -

Board

1

♠ 2
♥ Q54
♦ A9
♣ AQJ9632
13
1 19
7
Carmel Wiseman
Peter Oeppen
 
♠ 873
♥ J983
♦ 8632
♣ 108
♠ KQJ109
♥ A7
♦ KQJ10
♣ K4
par:130.4♣ (N)
 NT
N10  5  7  5  7
S10  5  7  4  7
E  3  8  6  8  5
W  3  8  6  8  5
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ A654
♥ K1062
♦ 754
♣ 75
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
6 Cindy Middleton - Frances Williams 7 Irene Delahunty - Lee Collier 510   100 0 4X= by N Lead K
3 Derek Earle - Irene Warlow 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen   100 66.67 33.33 5X-1 by N Lead K
4 Aileen Neilan - Martin Neilan 2 Helen Morgan - Pat Francis   110 33.33 66.67 3= by E Lead 7
1 11kosar - Zssimonyi 8 Anne Dalziel - Liz Richardson   530 0 100 3X= by E Lead 7

Board

2

♠ KQ954
♥ K76
♦ Q2
♣ A82
14
5 9
12
Cindy Middleton
Frances Williams
 
♠ 1063
♥ Q1053
♦ J1095
♣ Q6
♠ J872
♥ J842
♦ K7
♣ KJ3
par:140.1♠+2 (N)
 NT
N10  8  7  9  8
S10  8  7  9  8
E  3  4  6  3  4
W  3  4  6  3  4
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ A
♥ A9
♦ A8643
♣ 109754
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
1 11kosar - Zssimonyi 8 Anne Dalziel - Liz Richardson 600   100 0 3NT= by S Lead 3
6 Cindy Middleton - Frances Williams 7 Irene Delahunty - Lee Collier 120   66.67 33.33 2NT= by N Lead 2
4 Aileen Neilan - Martin Neilan 2 Helen Morgan - Pat Francis   100 16.67 83.33 3NT-1 by N Lead 2
3 Derek Earle - Irene Warlow 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen   100 16.67 83.33 3NT-1 by N Lead 2

Board

3

♠ 9532
♥ QJ7
♦ 7
♣ K10962
6
14 12
8
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ AQ1086
♥ A63
♦ 8
♣ A543
♠ J
♥ 92
♦ AKJ109654
♣ QJ
par:-1370.6♦ (E)
 NT
N  5  1  6  4  4
S  5  1  6  5  4
E  712  7  8  7
W  712  7  8  7
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ K74
♥ K10854
♦ Q32
♣ 87
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
1 11kosar - Zssimonyi 8 Anne Dalziel - Liz Richardson 200   100 0 3NT-2 by W Lead 9
6 Cindy Middleton - Frances Williams 7 Irene Delahunty - Lee Collier 100   50 50 5-1 by E Lead 5
3 Derek Earle - Irene Warlow 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 100   50 50 5-1 by E Lead 8
4 Aileen Neilan - Martin Neilan 2 Helen Morgan - Pat Francis   150 0 100 4+1 by E Lead 8

Board

4

♠ 92
♥ A864
♦ K1094
♣ K97
10
11 16
3
11kosar
zssimonyi
 
♠ Q
♥ Q10972
♦ AQJ72
♣ 32
♠ AJ874
♥ KJ
♦ 3
♣ AQJ64
par:-650.4♥+1 (E)
 NT
N  2  3  2  4  4
S  2  3  2  3  2
E10  911  9  9
W11  911  9  9
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ K10653
♥ 53
♦ 865
♣ 1085
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 7 Irene Delahunty - Lee Collier 300   100 0 4-3 by E Lead 5
1 11kosar - Zssimonyi 2 Helen Morgan - Pat Francis   600 66.67 33.33 3NT= by W Lead 4
3 Derek Earle - Irene Warlow 8 Anne Dalziel - Liz Richardson   630 33.33 66.67 3NT+1 by E Lead 3
6 Cindy Middleton - Frances Williams 4 Aileen Neilan - Martin Neilan   660 0 100 3NT+2 by E Lead 8

Board

5

♠ 6542
♥ 103
♦ K832
♣ 1084
3
8 11
18
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ J1087
♥ J9
♦ AQ1054
♣ 95
♠ AQ93
♥ 85
♦ J97
♣ A632
par:100.4♠X-1 (E)
 NT
N  7  410  4  7
S  7  410  4  7
E  5  9  3  9  6
W  5  9  3  9  6
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ K
♥ AKQ7642
♦ 6
♣ KQJ7
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
6 Cindy Middleton - Frances Williams 4 Aileen Neilan - Martin Neilan 620   100 0 4= by S Lead J
3 Derek Earle - Irene Warlow 8 Anne Dalziel - Liz Richardson 230   66.67 33.33 1+5 by S Lead 9
1 11kosar - Zssimonyi 2 Helen Morgan - Pat Francis 170   16.67 83.33 1+3 by S Lead 9
5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 7 Irene Delahunty - Lee Collier 170   16.67 83.33 2+2 by S Lead 9

Board

6

♠ 9542
♥ AJ10
♦ Q942
♣ K2
10
15 11
4
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ Q107
♥ K4
♦ AK65
♣ QJ108
♠ A
♥ Q8765
♦ J7
♣ A9743
par:-1370.6♣ (E)
 NT
N  1  4  2  5  3
S  1  4  2  5  3
E12  911  710
W12  911  710
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ KJ863
♥ 932
♦ 1083
♣ 65
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
1 11kosar - Zssimonyi 2 Helen Morgan - Pat Francis   600 83.33 16.67 3NT= by W Lead 2
3 Derek Earle - Irene Warlow 8 Anne Dalziel - Liz Richardson   600 83.33 16.67 3NT= by W Lead 2
6 Cindy Middleton - Frances Williams 4 Aileen Neilan - Martin Neilan   620 33.33 66.67 4= by E Lead 6
5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 7 Irene Delahunty - Lee Collier   1370 0 100 6= by W Lead 2

Board

7

♠ Q42
♥ A643
♦ AJ109
♣ J4
12
11 3
14
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ K97
♥ Q8
♦ 86
♣ AQ10763
♠ 1085
♥ J752
♦ Q742
♣ 52
par:620.4♠ (S)
 NT
N  7  9  8  9  8
S  710  910  8
E  6  3  4  3  3
W  6  3  4  3  3
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ AJ63
♥ K109
♦ K53
♣ K98
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
1 11kosar - Zssimonyi 6 Cindy Middleton - Frances Williams 630   83.33 16.67 3NT+1 by N Lead 5
5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 4 Aileen Neilan - Martin Neilan 630   83.33 16.67 3NT+1 by S Lead 7
8 Anne Dalziel - Liz Richardson 2 Helen Morgan - Pat Francis   200 16.67 83.33 3NT-2 by S Lead 7
3 Derek Earle - Irene Warlow 7 Irene Delahunty - Lee Collier   200 16.67 83.33 3NT-2 by S Lead 7

Board

8

♠ AK53
♥ J10
♦ KJ
♣ KJ864
16
4 8
12
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ J108642
♥ K43
♦ 1087
♣ 2
♠ 97
♥ Q62
♦ AQ9642
♣ 109
par:400.5♣ (N)
 NT
N11  5  9  6  9
S10  5  9  6  7
E  1  8  2  7  4
W  1  8  2  7  4
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ Q
♥ A9875
♦ 53
♣ AQ753
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
8 Anne Dalziel - Liz Richardson 2 Helen Morgan - Pat Francis 430   83.33 16.67 3NT+1 by N Lead 6
1 11kosar - Zssimonyi 6 Cindy Middleton - Frances Williams 430   83.33 16.67 3NT+1 by N Lead 6
3 Derek Earle - Irene Warlow 7 Irene Delahunty - Lee Collier 420   33.33 66.67 5+1 by N Lead 2
5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 4 Aileen Neilan - Martin Neilan   150 0 100 4-3 by S Lead 2

Board

9

♠ K108
♥ AKQ862
♦ Q2
♣ Q8
16
10 8
6
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ AQ9
♥ 94
♦ A1083
♣ 10764
♠ 53
♥ J10753
♦ KJ764
♣ K
par:140.2♠+1 (N)
 NT
N  9  4  7  9  6
S  9  4  7  9  6
E  3  8  5  3  6
W  3  8  6  3  7
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ J7642

♦ 95
♣ AJ9532
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
1 11kosar - Zssimonyi 6 Cindy Middleton - Frances Williams 140   100 0 3= by S Lead 9
3 Derek Earle - Irene Warlow 7 Irene Delahunty - Lee Collier   50 66.67 33.33 3-1 by N Lead 5
5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 4 Aileen Neilan - Martin Neilan   150 16.67 83.33 3-3 by N Lead 6
8 Anne Dalziel - Liz Richardson 2 Helen Morgan - Pat Francis   150 16.67 83.33 3-3 by N Lead K

Board

10

♠ K974
♥ KJ954
♦ 105
♣ 107
7
13 13
7
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ Q102
♥ A632
♦ AQJ73
♣ 3
♠ J85
♥ Q108
♦ K842
♣ AK4
par:-500.4♣X-2 (N)
 NT
N  8  3  5  5  3
S  8  3  5  5  3
E  510  8  8  9
W  510  8  8  9
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ A63
♥ 7
♦ 96
♣ QJ98652
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
3 Derek Earle - Irene Warlow 2 Helen Morgan - Pat Francis   130 100 0 3+1 by E Lead Q
8 Anne Dalziel - Liz Richardson 6 Cindy Middleton - Frances Williams   500 66.67 33.33 4X-2 by S Lead A
5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 1 11kosar - Zssimonyi   600 16.67 83.33 3NT= by E Lead Q
7 Irene Delahunty - Lee Collier 4 Aileen Neilan - Martin Neilan   600 16.67 83.33 3NT= by E Lead Q

Board

11

♠ 42
♥ AQ632
♦ AJ9
♣ 1074
11
18 2
9
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ KQ976
♥ 5
♦ K
♣ AKQJ82
♠ 83
♥ 984
♦ Q1065432
♣ 9
par:-100.2NTX-1 (N)
 NT
N  4  4  8  5  7
S  5  4  8  5  7
E  8  7  5  8  6
W  8  7  5  8  6
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ AJ105
♥ KJ107
♦ 87
♣ 653
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
7 Irene Delahunty - Lee Collier 4 Aileen Neilan - Martin Neilan 200   100 0 5-4 by E Lead 7
8 Anne Dalziel - Liz Richardson 6 Cindy Middleton - Frances Williams 50   66.67 33.33 4-1 by W Lead A
3 Derek Earle - Irene Warlow 2 Helen Morgan - Pat Francis   140 33.33 66.67 1+2 by W Lead 4
5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 1 11kosar - Zssimonyi   420 0 100 4= by W Lead 4

Board

12

♠ J1072
♥ 872
♦ K96
♣ Q83
6
11 9
14
Derek Earle
Irene Warlow
 

♥ Q109654
♦ AQ85
♣ K96
♠ A954
♥ AJ
♦ 1043
♣ 10742
par:-140.3♥ (E)
 NT
N  5  5  4  8  6
S  6  5  4  8  6
E  7  8  9  5  6
W  7  8  9  5  6
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ KQ863
♥ K3
♦ J72
♣ AJ5
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 1 11kosar - Zssimonyi   100 100 0 3-1 by S Lead 5
8 Anne Dalziel - Liz Richardson 6 Cindy Middleton - Frances Williams   140 50 50 2+1 by W Lead 2
3 Derek Earle - Irene Warlow 2 Helen Morgan - Pat Francis   140 50 50 2+1 by W Lead 3
7 Irene Delahunty - Lee Collier 4 Aileen Neilan - Martin Neilan   170 0 100 3+1 by W Lead 6

Board

13

♠ A4
♥ QJ9654
♦ A4
♣ J32
12
12 6
10
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ KQ763
♥ A87
♦ K6
♣ 1085
♠ 9852
♥ 103
♦ J1097
♣ KQ6
par:140.3♥ (N)
 NT
N  8  7  9  4  8
S  8  7  9  4  8
E  5  5  4  8  5
W  5  5  4  8  5
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ J10
♥ K2
♦ Q8532
♣ A974
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
2 Helen Morgan - Pat Francis 6 Cindy Middleton - Frances Williams 140   100 0 2+1 by N Lead K
3 Derek Earle - Irene Warlow 4 Aileen Neilan - Martin Neilan 110   66.67 33.33 2= by N Lead 3
8 Anne Dalziel - Liz Richardson 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen   100 33.33 66.67 4-1 by N Lead 8
7 Irene Delahunty - Lee Collier 1 11kosar - Zssimonyi   170 0 100 3+1 by W Lead A

Board

14

♠ A754
♥ A106
♦ K7
♣ AQ109
17
6 11
6
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ K862
♥ 9842
♦ 865
♣ K6
♠ QJ3
♥ KJ753
♦ A942
♣ 8
par:400.5♣ (N)
 NT
N11  7  5  7  7
S11  7  5  7  7
E  2  4  8  5  2
W  2  5  8  5  5
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ 109
♥ Q
♦ QJ103
♣ J75432
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
3 Derek Earle - Irene Warlow 4 Aileen Neilan - Martin Neilan 170   100 0 3+3 by N Lead 5
2 Helen Morgan - Pat Francis 6 Cindy Middleton - Frances Williams 150   66.67 33.33 3-3 by E Lead T
7 Irene Delahunty - Lee Collier 1 11kosar - Zssimonyi 130   33.33 66.67 4= by S Lead 4
8 Anne Dalziel - Liz Richardson 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 50   0 100 2-1 by E Lead Q

Board

15

♠ KQ
♥ 8
♦ Q98653
♣ A1075
11
7 17
5
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ AJ973
♥ Q10763

♣ 642
♠ 1065
♥ AK5
♦ AK102
♣ K98
par:-450.4♥+1 (E)
 NT
N  4  8  2  2  2
S  4  8  2  2  2
E  8  51111  9
W  8  51111  9
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ 842
♥ J942
♦ J74
♣ QJ3
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
2 Helen Morgan - Pat Francis 6 Cindy Middleton - Frances Williams 50   100 0 4-1 by W Lead 8
3 Derek Earle - Irene Warlow 4 Aileen Neilan - Martin Neilan   170 66.67 33.33 2+2 by W Lead 3
8 Anne Dalziel - Liz Richardson 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen   210 33.33 66.67 2NT+3 by E Lead J
7 Irene Delahunty - Lee Collier 1 11kosar - Zssimonyi   450 0 100 5= by E Lead 4

Board

16

♠ A7432
♥ 98
♦ 63
♣ AK42
11
5 11
13
Derek Earle
Irene Warlow
 
♠ J1086
♥ 52
♦ A10874
♣ 76
♠ Q5
♥ A10764
♦ Q52
♣ QJ10
par:130.1♣+3 (N)
 NT
N10  7  8  8  8
S10  7  8  8  8
E  3  6  5  4  4
W  3  6  5  4  4
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ K9
♥ KQJ3
♦ KJ9
♣ 9853
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
2 Helen Morgan - Pat Francis 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 430   100 0 3NT+1 by S Lead 5
4 Aileen Neilan - Martin Neilan 1 11kosar - Zssimonyi 400   66.67 33.33 3NT= by S Lead 5
3 Derek Earle - Irene Warlow 6 Cindy Middleton - Frances Williams 120   33.33 66.67 2NT= by S Lead 5
7 Irene Delahunty - Lee Collier 8 Anne Dalziel - Liz Richardson   50 0 100 3NT-1 by S Lead 7

Board

17

♠ 8
♥ 932
♦ KQJ86
♣ K762
9
9 12
10
11kosar
zssimonyi
 
♠ J1042
♥ Q105
♦ A972
♣ Q4
♠ AQ53
♥ AJ764
♦ 10
♣ J103
par:-100.4♣X-1 (N)
 NT
N  9  8  4  4  7
S  9  8  4  4  7
E  4  5  8  9  6
W  4  4  8  8  6
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ K976
♥ K8
♦ 543
♣ A985
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
4 Aileen Neilan - Martin Neilan 1 11kosar - Zssimonyi 100   100 0 1NT-2 by W Lead K
7 Irene Delahunty - Lee Collier 8 Anne Dalziel - Liz Richardson   110 50 50 2= by W Lead K
2 Helen Morgan - Pat Francis 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen   110 50 50 2= by W Lead K
3 Derek Earle - Irene Warlow 6 Cindy Middleton - Frances Williams   140 0 100 2+1 by E Lead 6

Board

18

♠ J1072
♥ Q
♦ KQ953
♣ Q54
10
7 15
8
11kosar
zssimonyi
 
♠ 6
♥ AK10743
♦ 872
♣ 732
♠ AQ84
♥ J5
♦ A4
♣ KJ1086
par:-420.4♥ (E)
 NT
N  2  7  1  8  4
S  2  7  1  7  3
E10  510  5  8
W10  510  5  8
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ K953
♥ 9862
♦ J106
♣ A9
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
7 Irene Delahunty - Lee Collier 8 Anne Dalziel - Liz Richardson 50   100 0 3NT-1 by E Lead 3
3 Derek Earle - Irene Warlow 6 Cindy Middleton - Frances Williams   110 66.67 33.33 2= by W Lead K
2 Helen Morgan - Pat Francis 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen   140 33.33 66.67 2+1 by W Lead K
4 Aileen Neilan - Martin Neilan 1 11kosar - Zssimonyi   170 0 100 3+1 by E Lead A

Board

19

♠ 65
♥ QJ104
♦ KQJ6
♣ K72
12
8 7
13
11kosar
zssimonyi
 
♠ 74
♥ A865
♦ A73
♣ 9854
♠ QJ1082
♥ K72
♦ 98
♣ J106
par:400.3NT (N)
 NT
N  810  9  8  9
S  810  9  8  9
E  5  3  4  5  3
W  5  3  4  5  3
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ AK93
♥ 93
♦ 10542
♣ AQ3
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
4 Aileen Neilan - Martin Neilan 8 Anne Dalziel - Liz Richardson 430   100 0 3NT+1 by S Lead 5
2 Helen Morgan - Pat Francis 7 Irene Delahunty - Lee Collier 400   66.67 33.33 3NT= by S Lead 4
6 Cindy Middleton - Frances Williams 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 180   33.33 66.67 2NT+2 by S Lead 4
3 Derek Earle - Irene Warlow 1 11kosar - Zssimonyi 150   0 100 2NT+1 by S Lead 5

Board

20

♠ 84
♥ 54
♦ A973
♣ Q10843
6
15 6
13
11kosar
zssimonyi
 
♠ AJ2
♥ KQ93
♦ KQ54
♣ 76
♠ Q93
♥ 10862
♦ 108
♣ A952
par:-140.1♥+2 (E)
 NT
N  6  6  4  6  5
S  7  7  4  6  5
E  6  6  9  6  8
W  6  6  9  6  7
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ K10765
♥ AJ7
♦ J62
♣ KJ
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
3 Derek Earle - Irene Warlow 1 11kosar - Zssimonyi   100 83.33 16.67 2-1 by S Lead K
6 Cindy Middleton - Frances Williams 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen   100 83.33 16.67 2-1 by S Lead 7
2 Helen Morgan - Pat Francis 7 Irene Delahunty - Lee Collier   120 33.33 66.67 1NT+1 by W Lead 4
4 Aileen Neilan - Martin Neilan 8 Anne Dalziel - Liz Richardson   140 0 100 2+1 by W Lead 8

Board

21

♠ AJ10
♥ K107
♦ 87652
♣ A9
12
14 6
8
11kosar
zssimonyi
 
♠ 763
♥ AQ53
♦ K94
♣ KQ4
♠ K85
♥ 842
♦ QJ
♣ 108652
par:90.2♦ (N)
 NT
N  5  8  6  7  6
S  5  8  6  7  6
E  7  5  7  5  6
W  7  5  7  5  6
Double Dummy Solv:Bo Haglund
 
♠ Q942
♥ J96
♦ A103
♣ J73
NS-Pair EW-Pair N_S E_W NS EW Contract BBO
6 Cindy Middleton - Frances Williams 5 Carmel Wiseman - Peter Oeppen 120   66.67 33.33 1NT+1 by N Lead 5
2 Helen Morgan - Pat Francis 7 Irene Delahunty - Lee Collier 120   66.67 33.33 1NT+1 by N Lead 5
4 Aileen Neilan - Martin Neilan 8 Anne Dalziel - Liz Richardson 120   66.67 33.33 1NT+1 by S Lead 3
3 Derek Earle - Irene Warlow 1 11kosar - Zssimonyi   100 0 100 1NT-1 by S Lead 7

PodioProgressivo not implemented for mySql

 • Progressive Podium for game:2022-08-12 #5639 Pembroke Bridge Club Duplicate
 •  
  BoardN Codice1 Player1 Codice2 Player2
  21 11kosar   11kosar zssimonyi   Zssimonyi

  PodioProgressivo not implemented for mySql

 • Progressive Podium (with average) for game:2022-08-12 #5639 Pembroke Bridge Club Duplicate
 •  
  BoardN Codice1 Player1 Codice2 Player2